Autoprezentacja

Blog w formie agregatora e-portfolio powstał w 2013 r. w ramach zajęć "autoprezentacja" ze studentami trzeciego roku biotechnologii (studia licencjackie). Jest kolejną próbą z wystąpieniami publicznymi w internecie i testowaniem różnorodnych form wypowiedzi z wykorzystaniem nowych narzędzi i przestrzeni do dyskusji.
(Wystąpienia publiczne w niecodziennych warunkach i w nietypowej formie)

Autoprezentacja jest przedmiotem do wyboru, realizowanym od ponad 10 lat na Wydziale Biologii i Biotechnologii, dla studentów kierunku biologia oraz kierunku biotechnologia. Przedmiot w zakresie treści jak i formy ciągle się zmienia, rozwija i podlega modyfikacjom. W skróconej i zmienionej formie (dostosowanej do potrzeb odbiorców i okoliczności) realizowany był już kilkakrotnie w formie szkoleń i jednorazowych warsztatów (kształcenie ustawiczne) dla różnych grup zawodowych. Na życzenie może być  dostosowany i zrealizowany dla dowolnej grupy zawodowej.


Cele przedmiotu (kurs 25 h 5 h wykładów + 20 h ćwiczeń, wcześniej 30 h, 10+20, a jeszcze wcześniej 30 h ćwiczeń/warsztatów)

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do aktywnego zabierania głosu w dyskusji i prezentacji materiałów naukowych, w tym w czasie egzaminu dyplomowego. Na przykładzie szeroko rozumianej biologii i biotechnologii, studenci zapoznawani są z zasadami i technikami przygotowywania referatu (w tym referatu z prezentacją multimedialną), zabierania głosu w dyskusji, przygotowania plakatu naukowego, pisania tekstu naukowego, streszczenia, notatki prasowej, eseju popularnonaukowego, życiorysu, technikami planowania indywidualnej kariery, rozmową z pracodawcą. W ostatnim czasie większy nacisk położony został na komunikację z wykorzystaniem internetu.

(Konferencja naukowa - typowe miejsce publicznych wystąpień i prezentacji naukowców)

Treści
Część wykładowa: Komunikacja międzyludzka, formy wypowiedzi ustnych, pisemnych, multimedialnych. Jak pracuje mózg, style uczenia się i główne kanały informacji. Jak przygotować się do aktywnego zabierania głosu w dyskusji i prezentacji materiałów naukowych, w tym w czasie egzaminu dyplomowego. Przekaz werbalny i niewerbalny, mowa ciała i aranżacja przestrzeni. Zasady i techniki przygotowywania referatu (struktura, scenariusz, różne programy), zabierania głosu w dyskusji. Co to jest i jak przygotować plakat naukowy. Jak napisać tekst naukowy, streszczenie, notatkę prasową, esej popularnonaukowy, życiorysu. Techniki planowania indywidualnej kariery i rozmowa z pracodawcą. E-portfolio.

Część ćwiczeniowa (warsztaty): Formułowanie indywidualnych celów zajęć, rozmowa z pracodawcą i rola prezentacji, różne formy wypowiedzi i komunikacji: wystąpienia ustne, telekonferencja, różne formy pisemne tradycyjne i elektroniczne. Przygotowanie referatu: zebranie danych, przygotowanie scenariusza wystąpienia, konstrukcja wystąpienia, materiały pomocnicze. Przygotowanie notatki prasowej. Pisanie życiorysu (forma i zawartość). List motywacyjny. Zabieranie głosu w dyskusji. Jak zadawać pytania, przygotowanie do zabrania głosu. Techniki prowadzenie dyskusji, jak obronić się przez nieuczciwymi argumentami i „ciosami poniżej pasa” (podstawy erystyki i retoryki). Jak być „zauważonym”. Przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz plakatu naukowego z wykorzystaniem programów komputerowych (w tym open source). Referaty studentów, dyskusja i analiza technicznej strony wystąpienia. Otwarte seminarium, dyskusja w internecie.

Inne kursy
Elementy programu, zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb, realizowane są także w formie kursów otwartych i jednorazowych warsztatów. Zainteresowanych proszę o kontakt.

Stanisław Czachorowski
(Kameralne spotkania z nauką i naukowcami w olsztyńskiej kawiarni naukowej)
Zobacz także: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz